Aktualnosti
Povijest
Bula
Biskup
Mapa biskupije
Središnje ustanove
Katedrala
Župe i svećenici
Školstvo
° TKI
° Paulinum
° Školski vjeronauk
° Augustinianum
Redovnici i redovnice
Caritas
Kršćani zajedno
Svetac tjedna
Duhovno štivo
Foto galerija
Knjiga dojmova
Linkovi

Hosanafest

TEOLOŠKO-KATEHETSKI INSTITUT
SUBOTIČKE BISKUPIJE

Za studente

Adresa:
Trg Žrtava Fašizma 19
24000 Subotica
Tel: 024/553-610
tki@tippnet.co.yu

Rektor:
Mons. dr. Pénzes János
Trg Žrtava Fašizma 19
24000 Subotica

Prorektor hrvatskog odjela:
Dr. Andrija Kopilović
Starine Novaka 58
24000 Subotica
Tel/Fax: 024/566-364
tki@tippnet.co.yu

Prorektor mađarskog odjela:
Dr. o . Harmath Károly OFM
Cara Dušana 4
21000 Novi Sad
Tel/Fax: 021/469-474
agape@eunet.yu

Tajnik Instituta:
Mr. Josip Ivanović
Mije Mandića 7
24000 Subotica
Tel: 024/562-513
josivan@eunet.yu

NATJECAJ ZA UPIS NA TKI 2002 (.doc Word dokument)
PRIJAVA ZA UPIS NA TKI 2002 (.doc Word dokument)

Što je Teološko-katehetski institut?

Teološko-katehetski institut Suboticke biskupije je znanstveno-teološka ustanova Suboticke biskupije za izobrazbu kateheta i katehistica, te drugih crkvenih službi.

Tko, kada i gdje ga je osnovao?

Suboticka biskupija je raspadom bivše Jugoslavije (SFRJ) ostala u njenom sadašnjem dijelu (SRJ). Nagli prekid veza sa ostalim biskupijama i narocito nepostojanje nijednog teološkog ucilišta u sadašnjoj Jugoslaviji, a i zbog smanjenja broja svecenika u Subotickoj biskupiji, kao i u ostalim granicnim biskupijama Jugoslavije pojavila se ozbiljna potreba osposobljavanja kadrova za katehete kao i za druge crkvene službe koje ce sve više morati preuzimati civili u službi Crkve. Pedeset godina komunizma je teško naslijede sa kojim se danomice hvataju u koštac svecenici kako suboticke, tako i ostalih jugoslavenskih biskupija. Citave generacije su ostale bez temeljnih znanja o vjeri svojih djedova. Tu je zadaca Crkve u koju se moraju sve više ukljucivati i civili, koji medutim za ovaj svoj angažman moraju biti pripremljeni. Iz tih razloga je suboticki biskup, msgr. János Pénzes osnovao Teološko-katehetski institut aktom o osnivanju pod brojem 1510/1993. od 21. studenog 1993. godine.

Razlozi i potreba osnivanja TKI

Suboticka biskupija je najbrojnija katolicka dijeceza u SR Jugoslaviji, pa tako i najveci dio odgovornosti za položaj i djelovanje katolicke crkve snosi upravo ova dijeceza. Osim što je jugoslavenska stvarnost bremenita sa 50 godina komunisticke diktature, njena je glavna znacajka da je veoma "vruce" ekumensko podrucje u kojem su ostali ucesnici osim najbrojnijih pravoslavaca još: reformisti, evangelici, adventisti, baptisti, i još 26 drugih manjih zajednica, koje pretežno djeluju u urbanim podrucjima.
Od svih spomenutih zajednica - pravoslavna ima najrazvijeniju strukturu školskih institucija za obrazovanje kako klera tako i laika. Naime, u praksi Srpske pravoslavne crkve je redenje svecenika poslije završene tzv. "bogoslovije" koja je ustvari srednja škola u trajanju od 5 godina. Nakon njenog završetka kandidati se žene te nakon toga primaju sveti red. Takvih bogoslovija na teritoriju ove zemlje ima tri. Osim toga ova zajednica ima i Teološki fakultet sa sjedištem u Beogradu, gdje se školuju uglavnom monasi (kasniji kandidati za episkope) i poneki svjetovni svecenik. Otvorena je u novije vrijeme (od 1991. godine) i mogucnost teološkog obrazovanja laika, gdje se uglavnom upisuju intelektualci raznih profila, od kojih poneki primaju i red dakonata. Otvorena je mogucnost i za školovanje ženske omladine na spomenutom fakultetu. Adventisti su nakon secesije formirali svoju Višu teološku školu za zadovoljavanje kako svojih kadrovskih potreba, tako i za potrebe svoje vjernicke inteligencije. I Evangelici imaju u novije vrijeme svoje ucilište.
U sveukupnim dogadanjima u kojima živimo, spoznali smo izuzetno veliku potrebu formiranja solidne katolicke inteligencije. Naša je situacija, zaista, sasvim specificna iako se cesto povlace paralele izmedu nas i recimo Madarske ili Hrvatske, s obzirom na cinjenicu da su i spomenute zemlje bile opterecene bremenom komunizma. Ali situacija je ipak mnogo složenija kod nas. Naime, dok Madari katolici cine dvotrecinsku vecinu u svojoj državi, ili Hrvati koji su gotovo homogeno pripadnici Katolicke crkve u Hrvatskoj, te je potrebno lijeciti samo "rane" nastale u periodu komunizma, dotle u našoj situaciji, osim svega toga, stalno valja imati na umu i cinjenicu da smo mi katolici u SR Jugoslaviji u manjini - mi smo dijaspora katolicanstva. U ovoj zemlji od oko deset milijuna stanovnika ima svega 500.000 nas katolika, a od toga oko 300.000 pripada Subotickoj biskupiji.

Kako je sve krenulo?

U najtežim danima rata na podrucjima bivše Jugoslavije, jer je to tada vec bilo moguce uciniti, krenuli smo 1994. godine sa radom na Teološko-katehetskom institutu za potrebe u prvom redu naše dijeceze, ali kako se to u praksi dogada i za potrebe ostalih dijeceza ove države. Broj svecenika se stalno smanjivao, tako da danas od 110 župa koliko ima u našoj biskupiji svega 60 ima svoje župnike. Ta cinjenica i izrazita potreba formiranja kakvog takvog liturgijskog a narocito katehetskog života u župama bez župnika, navodila nas je na misao da moramo nužno oformiti jedno ucilište koje ce osposobiti laike za te potrebe. Osim toga dali su se u to vrijeme od strane nekih naših politicara dosta ozbiljni nagovještaji o uvodenju pravoslavnog vjeronauka u školski sistem. Narocito nas je ova mogucnost potakla da i u vrijeme krize i bezizglednosti, pa ako hocete i bez zatvorene financijske konstrukcije udemo u osnivanje ovog Instituta. Bilo za nas porazno da su u školama prisutni katehete pravoslavnih a da mi nismo u stanju dati i svoj doprinos. Pored svega toga nije na posljednjem mjestu ni potreba temeljnije teološke formacije naših katolickih intelektualaca, pregalaca na raznim podrucjima društvenoga života i rada.

Tko su profesori Instituta?

Profesori Instituta mogu biti svecenici, redovnici i svjetovnjaci koji prema normama kanona Zakonika kanonskog prava ispunjavaju uvjete biti predavaci-odgajatelji i koji imaju odgovarajucu strucnu spremu i akademsku titulu. Profesore Instituta imenuje rektor - Ordinarij Suboticke biskupije. Profesori prilikom imenovanja u smislu odredaba Zakonika kanonskog prava, pred Ordinarijem Suboticke biskupije svecano ispovijedaju vjeru i potpisuju ispovijed vjere.

Što se radi na Institutu?

Nastava na Institutu se izvodi prema sljedecem nastavnom planu:

...

Nastavnim planom predvideni su i sljedeci obavezni seminari u trajanju od 6 sati po seminaru semestralno:

  1. svjetska književnost,
  2. latinski jezik,
  3. strani jezik (svjetski: engleski, španjolski, njemacki, francuski ili talijanski),
  4. katehetika i
  5. jedan od glavnih predmeta po izboru studenta.

Tko su studenti Instituta?

Teološko-katehetski institut Suboticke biskupije trenutno pohada 135 aktivnih studenata. Nastava se odvija na dva nastavna jezika (koji su i službeni jezici ove biskupije) hrvatskom i madarskom. Studenti su rasporedeni u cetiri odjeljenja vec prema nastavnom jeziku i mjestu stanovanja. Nastava je organizirana vikendima. Pored toga se radi još i seminarski oblik rada te konsultacije i naravno kolokviji i ispiti.

U cemu može pomoci Institut?

Ocekuje se koliko je i gdje je moguca obnova kakvog takvog liturgijskog života narocito u dijasporalnim župama kao i poboljšanje kateheze cak i u aktivnim župama gdje su svecenici ili vec stari ili prezauzeti sveukupnim pastoralnim radom. Sve ovo se naravno uglavnom odnosi i na ostale jugoslavenske biskupije (barska, beogradska, kotorska, grkokatolicka i zrenjaninska).

Tko može postati slušac Instituta?

Na Institut se mogu upisati odrasli kršcani-katolici koji imaju završenu cetvorogodišnju srednju školu (ili koji još viši stupanj) i koji polože prijemni ispit, a koji se žele ukljuciti u službu Crkve, o cemu se izjašnjavaju na samom upisu. Takvi kandidati trebaju imati preporuku mjesnog župnika, odnosno Ordinarija, (ako je iz druge dijeceze).
Na Institut se mogu upisati i svi gradani bez obzira na vjersku pripadnost, oni ne moraju imati preporuku nadležnog župnika - odnosno Ordinarija, s time da lica bez preporuke sama snose cjelokupne troškove studija na Institutu.
Institut organizira pripremni tecaj za polaganje prijemnog ispita, koji obuhvaca pripremu iz sljedecih kolegija koji ce se polagati u okviru prijemnog ispita:

  • temelji vjere,
  • maternji jezik i
  • metodologija znanstvenog rada.

Tko je patron Instituta?

Za Dan Instituta, odnosno za zaštitnika Instituta odreduje se sveti Albert Veliki, biskup i crkveni naucitelj, ciji je spomendan 15. studenog. Promocije na Institutu vrše se na Dan Instituta.

Mr. Josip Ivanović


Povratak na prethodnu stranicu Vrh stranice

 

Copyright Š 2002 - 2006 Subotička biskupija - Sva prava zadržana. PHP code & design by Zoran Jurić.
Urednici Zoran Vojnić Tunić & Kovács Csaba.
Danas je
Vi ste posjetitelj broj: 1783193. Trenutačan broj posjetitelja: